ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกนะคะ ^^

ผู้ชนะรางวัล: กระเป๋าเครื่องสำอาง ลายสาวเท่ห์ 33 รางวัล

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

1 พรชิตา บุญมา
2 Buntarika Chamroonsiri
3 น.ส.สุกัญญา อุประทา
4 เนตรนารี พุกรอด
5 สมิตา อินทรพันธุ์
6 โสภาภรณ์ แดงทรงเจริญ
7 นางสาวชนากานต์ เขียวเมือง
8 Prapaporn Seedee
9 กรกนก คงสบาย
10 นางสาวนฤมล บัวงาม
11 ภัทร์ชรินทร์ หอสุวรรณ์
12 บุญสิตา พุ่มโพธิ์ทอง
13 Marisa Lertmana
14 ศิริญากร ผุยพันธ์
15 อภิชนันท์ ลีละนันทชาติ
16 Paveena Pantula
17 สาธิตา ตันสุขเกษม
18 นิภาพร ธิมา
19 Napatsorn Bootvong
20 ปภัสรา ลาภมหาวงศ์
21 น.สณัฐชา หวังใกล้กลาง
22 สอง แซ่เจอ
23 ขนิษฐา หมู่ผึ้ง
24 นภา บุญสุข
25 นิศาชล ปิจดี
26 ปภาดา หงษ์ทอง
27 เรืองวลี สุจใส
28 สุดารัตน์ ฟองแก้ว
29 กิรณา เพ็ชรอินทร์
30 วราภรณ์ พันธ์อาจ
31 ศิรดา ฉุนโต
32 นิพนธ์ ตติยะธนสาร
33 อรทัย ทองมี

ผู้ชนะรางวัล: กระเป๋าเครื่องสำอาง ลายสาวหวาน 33 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 ณัฏฐณิชา วาเล็กบุตร
2 อรทัย ผิวโชติ
3 ณัชชา ศุภรางศุ์กุล
4 พิชยาภรณ์ นัดดาพันธ์
5 สุชานาฏ รัตนสุรชัย
6 จินตนา ฤทธิคุปต์
7 ปิยะธิดา บุญเกตุ
8 อาทิตยา อรุณศรี
9 สุนารี เขียวสลับ
10 ณัฐวดี เสือนาค
11 รัตนวดี เทศสมบูรณ์
12 ปริมวลี อัศวเกศมณี
13 ณัฏฐณิชา ปิ่นรัตนานนท์
14 นันท์นภัส กุลลภัสเมธีกานต์
15 พัชราภา เพียดา
16 จุฑารินทร์ สินธุใส
17 ณัฐพล สังข์ทอง
18 รสนันท์ พรพงษ์ไพศาลกุล
19 ปณิดา อาชะวะบูล
20 สุพัตรา ฉิมหิรัญ
21 วรรณพร คงชุ่มชื่น
22 ณัฐณิชา แก้วสิงห์
23 จิราวรรณ สิงห์เรือง
24 ศรุดา สมจิตรมูล
25 งามศิลป์ เกิดพร
26 phurada teawsakul
27 ชนิสรา อยู่เย็น
28 ธีราพรรณ แซ่แห่ว
29 อาริญาภรณ์ แก่นจันทร์
30 อรวี แน่นอุดร
31 กมลพร ชลนิธารักษ์
32 จิรวรรณ คงพิทักษ์
33 กนกพร สุริยวงคำ

ผู้ชนะรางวัล: กระเป๋าเครื่องสำอาง ลายสาวแซ่บ 34 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 น.ส.ณิชภัทร สิริยะเสถียร
2 Yanika Ruenpaen
3 ชฐิดา ซ้อนฝั้น
4 Tanya Panpanit
5 สิริรัตน์ จิตตยโสธร
6 น.ส.วรรณวิศา สีหะนาท
7 ภาวรรณ เกรียงโรจน์กุล
8 วินิธา พัฒนกุล
9 ฐานุตรา สุขสถาวรพันธุ์
10 นางสาว ธนภรณ์ จินตนาโชติ
11 ด.ญ.พัณณิตา สิมพันธ์
12 ชาริณี ปานประเสริฐ
13 ญาณิศา สุวรรณรัตน์
14 โชติกา ศรีสุวรรณ์
15 ณัทม์กาณห์ เธียรธนาสิริ
16 ณิชมณ แพดิษฐ์
17 จันทร์จิรา ประเสริฐ
18 อิชยา จียาศักดิ์
19 ปรียภัสสร์ ศิริพงษ์
20 เพ็ญนภา อ่อนศรี
21 นนทพรรณ หอวรรธกุล
22 สิรินิตย์ บุญพันธ์
23 jitpisut srisongmuang
24 นภาพร คำจะนา
25 ปวีณรัตน์ รันวงศานิธิโชติ
26 ชนม์นิภา พูนขยัน
27 เพชรรัตน์ แก้วมงคล
28 วัชรมน สว่างงาม
29 อัญชลี เกียรติจินดาวงศ์
30 เสาวลักษณ์ อนันต์หน่อ
31 ธัญวรรณ เยาวสังข์
32 ละออ เซี่ยงหวอง
33 กาญจนา การภักดี
34 มลฤดี ธิมา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: [email protected]  ใส่หัวข้อ cosmetic-pouch

ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะคะ  🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.