ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกนะคะ ^^

ผู้ชนะรางวัล: บัตรสตาร์บัคส์การ์ด มูลค่า 500 บาท 2 รางวัล

1 เบญญาภา นาทสุดตา
2 อภิญญา คล้ายแย้ม

ผู้ชนะรางวัล: บัตรสตาร์บัคส์การ์ด มูลค่า 200 บาท 50 รางวัล

1 สาธิดา  อยู่อ่อง
2  พีรนุช สุรทานนท์
3  วราภรณ์ สำเภพันธ์
4 ธีราพร  จารุเวศ
5 กุลประภัสสร์  หวงโภคาภัณฑ์
6 ภูดิส  ทองเพ็ง
7  ปฏิญญา ชื่นสระน้อย
8 ธนัชพร  วงค์สุวรรณ
9 กมลรัตน์  ลักขณาธร
10 Panpapat  Sselai
11 ทยิดา  ธนโชติวรรณ
12 น.ส.นิธินันท์  ชัยชุติมานนท์
13 หทัยบักษณ์  อินทร์ปั้น
14 นภสร  ด้ามทอง
15 Arpanuch  Taveewatthanasopon
16 รังศิญา  ใจเจริญสุข
17 รัชนีกร ศรีวิชัย
18 ระวิจี หมั่นเรียน
19 วรรณรวี  วงค์ชมภู
20 กาญจนา  รักประชา
21 ศิริวรรณ สุขภาคกิจ
22 นิรชา  ชีวเจริญกุล
23 ครรชิต สุริยา
24 พีรพล  อภิญญานุกูล
25 ปัทมา  ถูกคะเน
26  สุพรรษา  ตั้นเหลียง
27  ยุวลี  คำหอม
28  ปัทมา  ตัณฑพานทอง
29  Surattiya  Tsuchiya
30  เกศสุดา  เมธาพิพัฒน์
31  ชนาภา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
32  แพรว  มาลัยนวล
33  น.ส.ฤทัยวัลย์  ประยูรยงค์
34  จุฑามาศ  ทวิชสังข์
35  นางสาวยุพารัตน์  สวัสดี
36  ณิชารีย์  อำนวยปรีชากุล
37  สาวิตรี  จุลศิริ
38  กรวิทย์  กันทวงค์
39  กัลยา  เทภาสิต
40  Budsarin  Multongsong
41  แพร  ลักขณะวิสิฏฐ์
42  อภิชิต  คุ้มไข่น้ำ
43  ฉัตรแก้ว  เจริญวุฒิวงษา
44  นิภาพร  ทินทา
45  นริศรา  ปักเคเต
46  Soraya  Thaponechai
47  รัตติกาล  ทับทิม
48  นนทพรรณ  หอวรรธกุล
49  จินตวีร์  สุวานิชย์กุล
50  อรยา  มานะประเสริฐศักดิ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: [email protected] ใส่หัวข้อ “โปรโมชั่น Starbucks card 27 June 60”

ขอบคุณมากค่ะ 🙂

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.