มีคนสองคนที่ถูกเลี้ยงให้เติบโตมาต่างกัน อยู่ในที่ที่ต่างกัน มีกลุ่มเพื่อนต่างกัน การศึกษาต่างกัน วัฒนธรรมต่างกัน การที่คนสองคนจะมีเจอะเจอกันเป็นเรื่องยากมาก เค้าถึงได้เรียกว่ามันเป็น “พรหมลิขิต” ไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ การพบเจอกันว่ายากแล้ว การอยู่ด้วยกันให้ตลอดรอดฝั่งมันยากกว่า ใครว่าการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องง่าย มันมีอะไรหลายอย่างที่มากกว่าความรัก มากกว่าคำว่า “รัก” รักจะเป็นเพียงแค่พลังเริ่มต้นและผลักดันเราเข้าไปในเส้นทางเท่านั้น คนสองคนจะอยู่กันได้ยาวนานอยู่ที่การปฏิบัติตัวต่อกัน และเรื่องที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ชอบพูด นั่นคือ “ศีลเสมอกัน”

อยู่ด้วยกันไปจนแก่campus

คู่ครองที่ดี ที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตหรือเป็นคู่สร้างคู่สมกันได้ นอกจากกามคุณ (1) แล้ว  ควรจะมีความสอดคล้องกลมกลืนกันตามหลักธรรมชาติ นั้นคือ สมชีวิธรรม 4 ประการนี้

1 สมสัทธา

คือ การมีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งที่เคารพบูชา แนวความคิดความเชื่อ หรือกลักการต่างๆ ตลอดจนแนวความสนใจอย่างเดียวกัน หนักแน่นเสมอกัน หรือปรับเข้าหากัน ลงกันได้ รวมทั้งปรับตัวเข้าหาครอบครัวของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

อยู่ด้วยกันไปจนแก่postjung

2 สมสีลา

คือ การมีศีลเสมอกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรม พอเหมาะสอดคล้องอยู่ในสังคมเดียวกัน ไปกันได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่mthai

3 สมจาคา

คือ การมีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี ความมีใจกว้าง ความเสียสละ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื่อกูลผู้อื่น พอดีกลมกลืนกัน ไม่ขัดแย้งบีบคั้นกัน

อยู่ด้วยกันไปจนแก่aicpa

4 สมปัญญา

คือ การมีปัญญาสมกัน สามีภรรยามีปัญญาเสมอกัน ปัญญา คือความฉลาดรอบรู้ ความเข้าใจในบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ รู้เหตุรู้ผล เข้าใจกัน อย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง มีปัญญามีความฉลาดรอบรู้ และฉลาดในการทำความดีพอๆกัน ย่อมอยู่ด้วยกันยืดยาวกว่าสามีภรรยาที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน ต่างไม่มีเหตุผล ไม่ใช้สติปัญญาเข้าหากัน มีแต่ใช้อารมณ์เข้าหากันตลอดเวลา

อยู่ด้วยกันไปจนแก่starvision

การสร้างครอบครัวจะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากนะคะ แต่สำหรับบางคนก็ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะถ้าคุณได้เจอคนที่ใช่แล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมกันไปซะหมด เหมือนคำที่ สมด็จพระญาณสังวรฯ ได้กล่าวไว้ “ทุกๆสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั้น แม้ว่าจะมีสิทธิอยู่ แต่ก็เป็นสิทธิชั่วคราวเท่านั้น ไม่เป็นสิทธิที่แท้จริง เพราะถ้าเป็นสิทธิที่แท้จริงแล้ว ก็ต้องไม่มีการพลัดพราก ” คู่แท้ก็เช่นกัน

หมายเหตุ
1 ในพระพุทธศาสนาหมายถึง สิ่งที่น่าปรารถนา ชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดยินดี มี 5 ชนิด คือ รูป (สิ่งที่ตามองเห็น) เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายสัมผัส) กามคุณ 5 นี้เป็นอารมณ์ คือสิ่งที่ยึดดึงใจให้ปรารถนา ให้รักใคร่ เป็นต้น จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กามารมณ์” แปลว่า อารมณ์คือกามคุณ ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ทางเพศเพียงอย่างเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.